Artikel 1 Deelname aan de competitie
 
  1.a Om aan wedstrijden in de door de Electronische Profi Dart Sport (hierna te noemen E.P.D.S.)
opgezette competitie te kunnen deelnemen, moet een vereniging zich middels een daartoe door
het bestuur uit te reiken inschrijfformulier formeel aanmelden bij het secretariaat van de E.P.D.S.
  1.b Een team bestaat minimaal uit vier en maximaal uit acht leden. Inschrijving met meer dan
acht leden per team is niet toegestaan.
  1.c Gedurende de zomer- c.q. wintercompetitie mag het lid maar voor 1 vereniging deelnemen.