Artikel 13 Slotbepalingen
 
13.a Het reglement wordt per vereniging slechts eenmaal verstrekt. Dit reglement moet gedurende
een wedstrijd in de speelgelegenheid aanwezig zijn.
13.b Indien moge blijken, dat het reglement bij controle door een der bestuursleden niet aanwezig
is, zo verkrijgt betreffende thuisspelend team een boete van € 15,-.
13.c Bij voorvallen welke niet zijn opgenomen in dit reglement beslist de wedstrijdsecretaris, de
secretaris danwel het bestuur.