Artikel 2 Passen
 
  2.a De individuele leden van een bij de E.P.D.S. aangesloten vereniging moeten om aan
wedstrijden in de door de E.P.D.S. opgezette competitie te kunnen deelnemen, in het bezit zijn
van een geldige spelerspas.
  2.b De pas van elke deelnemende darter moet telkens bij het invullen van het wedstrijdformulier ter
controle worden voorgelegd aan de tegenpartij. Dat wil zeggen:
2.b.1 U dient de pas voorafgaande aan de wedstrijd te controleren op geldigheid door na
te gaan of het de speler reglementair is toegestaan te spelen dan wel in te vallen in
betreffende klasse (conform art.8 sub c);
2.b.2 U dient voorafgaande aan dan wel gedurende de wedstrijd te controleren of de op
de spelerpas getoonde foto overeenstemt met de persoon die zich onder betreffende
spelerpas aanmeldt.
  2.c Na aanvang wedstrijd is het aanvullen van spelers op het wedstrijdformulier niet meer toegestaan.
  2.d Wanneer een team tijdens of na een wedstrijd erachter zou komen dat een speler ten onrechte
heeft meegespeeld, dan heeft het nalatige team (welk dus niet van te voren de passen heeft
gecontroleerd) geen recht meer tot reclamatie en of beroep bij de E.P.D.S. Beide teams én de
foutieve speler verkrijgen na signalering door de E.P.D.S. elk wel nadien een boete van € 13,50
Bij een tweede vergrijp zal wederom een boete van € 13,50 worden opgelegd en zal tevens een
schorsing gaan plaatsvinden van minimaal 2 wedstrijden voor betreffende speler.
  2.e Indien er een foutieve speler heeft meegespeeld dan wordt de wedstrijd als verloren beschouwd.
  2. f De bestuursleden van de E.P.D.S. zijn mits zij zich kunnen legitimeren gedurende wedstrijden
en toernooien te allen tijde gerechtigd zonder aankondiging de passen in te zien en te
controleren.
  2.g De competitie wordt gespeeld in een door het bestuur vast te stellen klassenindeling.
  2.h Elke klasse kent haar eigen paskleur en nummering. De passen en/of kleuren kunnen bij
bestuursbesluit per seizoen worden veranderd.
  2. i Bij het niet kunnen overleggen van een geldige profi dart spelerpas, is het betreffende speler
niet toegestaan mee te spelen.
  2. j Wanneer men geen geldige profi dart spelerspas kan tonen, heeft de betreffende speler vanaf
het moment van controle door de tegenstander binnen de uitlooptermijn van 30 minuten
(conform artikel 10 sub a t/m e), alsnog de mogelijkheid ervoor zorg te dragen de juiste
spelerpas voor te leggen aan de tegenpartij. Overleg met het secretariaat heeft geen doel;
immers een speler moet ten allen tijde zijn pas kunnen tonen bij een wedstrijd.
  2.k Na het spelen van de laatste competitiewedstrijd dienen alle spelerpassen binnen een termijn
van twee weken te worden geretourneerd aan het secretariaat dan wel binnen een door het
bestuur nader vast te stellen termijn en/of bij een daartoe nader aan te wijzen inleverpunt.
  2.l Bij aanmelding van een nieuw lid en aanvraag van de pas, dient u rekening te houden met een
wachttijd van minimaal twee weken. Tot op dat moment van ontvangst van de pas, is betreffende
speler niet gerechtigd deel te nemen aan de competitie. Daarenboven geldt de betaling per bank
als voorwaarde voor verstrekking van een pas.