Artikel 5 wedstrijdafstanden
 
5.a Voorafgaande aan de wedstrijd kunnen de partijen de afstand nameten.
5.b De afstand van de werplijn bedraagt 2.37 meter (zie pagina 10 ). Het is de teamcaptain of een nader
aan te wijzen lid van het team toegestaan de aangegeven werpafstand te controleren.
5.c Wanneer partijen het voorafgaand aan de wedstrijd niet eens zijn en kunnen worden over de
door het thuisspelende team aangegeven werpafstand, word de wedstrijd geschorst.
5.d De wedstrijd zal dan op een door partijen nader vast te stellen datum binnen twee weken moeten
plaatsvinden.
5.e Voordat deze wedstrijd begint, wordt de precieze afstand opgemeten door een door het bestuur
nader aan te wijzen neutrale persoon.
5.f De kosten voor beide teams bedraagt in dat geval € 15,- Deze kosten moeten alvorens de
afstand officieel wordt opgemeten aan de opmeter worden betaald.
5.g De beslissing van de opmeter is bindend. Hiertegen is derhalve geen beroep mogelijk.
5.h Reclamatie inzake vorenstaande gedurende en na afloop van de wedstrijd worden niet door
de E.P.D.S. in behandeling genomen.