Artikel 6 Wedstrijdvolgorde en -data
 
6. a De spelers werken de wedstrijd volgens het wedstrijdformulier af.
6. b Het is niet toegestaan van de volgorde van de wedstrijden af te wijken; tenzij beide teams
hiermee instemmen.
6. c Reclamatie hieromtrent na afloop van de wedstrijd is nimmer mogelijk.
6. d Indien een team niet akkoord gaat met het voorstel van de tegenstander om van de
wedstrijdvolgorde af te wijken, is de wedstrijdvolgorde volgens het wedstrijdformulier bindend.
6. e De wedstrijden worden gespeeld op de door E.P.D.S op het competitieschema vermelde data
en wedstrijddagen.
6. f Als een team om zeer uitzonderlijke redenen van thuisspeeldag verandert, dient men dit
schriftelijk aan te vragen bij het secretariaat en dient men rekening te houden met een
overbruggingsperiode van vier weken. Tevens zal er door de E.P.D.S. eenmalig een bedrag van
€ 25,- in rekening gebracht worden ter dekking van de administratieve kosten en de
werkzaamheden.
6. g Indien men om zeer dringende redenen verhinderd is, kan men in overleg met de tegenstander
de wedstrijd verschuiven naar een ander (eerder dan wel later) tijdstip.
6. h Bij verhindering dient men zeker minimaal 48 uur voor de wedstrijd de tegenstander en
het secretariaat hiervan te informeren dit uitsluitend via het wedstrijd verplaatsings
formulier (dit uitsluitend per post / mail / fax)
Indien men binnen de 48 uur de verhindering pas doorgeeft verwijzen wij naar art.10 sub d.
6. i Een wedstrijd dient uiterlijk binnen twee weken na de originele datum te zijn gespeeld.
6. j Alle wedstrijden dienen voor het einde van de laatste speelronde gespeeld te zijn. Indien er na de
laatste speelronde nog wedstrijden niet gespeeld zijn wordt de uitslag bepaald door dit reglement of
door de wedstrijdsecretaris, de secretaris danwel het bestuur.
6. k Men mag bij verhindering een wedstrijd ook binnen twee weken voor de speeldatum spelen.
6. l Indien een tegenstander niet dan wel niet tijdig verschijnt, dient men het secretariaat hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Degene die niet verschenen is, verkrijgt een boete van € 13,50
en er worden 3 punten in mindering gebracht.
6. m Wanneer een wedstrijd uitgesteld wordt, dienen beide teams dit en direct de nieuwe datum door te
geven aan het secretariaat, (zie artikel 6. sub h.) Wanneer dit niet gebeurt ontvangt het
niet -berichtgevende team een boete van € 9,-.
6. n Het uitstellende c.q. stakende team behoort de tegenstander op te bellen om een voorstel voor
twee alternatieve data van de tegenpartij te vernemen. De teams moeten trachten de inhaalwedstrijd
te spelen op een van de data die het niet-uitstellende c.q. niet-stakende team heeft voorgesteld.
6. o Indien de teams onderling geen akkoord bereiken om binnen 2 weken na de originele
wedstrijddag de wedstrijd in te halen, dient de wedstrijd op de zaterdag van de tweede
inhaalweek om 19.00 uur gespeeld worden (zie pagina 9 ).
6. p Een op het wedstrijdschema aangegeven verhouding van thuis- en uitspelend team mag niet
worden verstoord. Met andere woorden; een wedstrijd moet worden gespeeld bij de daartoe
volgens het wedstrijdschema aangegeven thuisploeg.
6. q Het team welk (in navolging op 6 sub n) alsdan nog niet aanwezig is, verkrijgt een boete van
€ 13,50 en er worden 3 punten in mindering gebracht op de stand. De wedstrijd moet toch worden
overgespeeld op een door de wedstrijdleiding vastgestelde data, deze is voor beide teams bindend.
6. r Het team nadat de datum is vastgesteld door de wedstrijdleiding, dan alsnog niet aanwezig is,
verkrijgt een boete van € 50,- ter compensatie van de kosten voor het omrekenen van de standen
en zal uit de competitie worden verwijderd.
6. s In geval van artikel 6 sub r kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van borg of
andere verrichte betalingen.
6. t Wanneer een wedstrijd gestaakt wordt dient men hiervan het secretariaat direct op de hoogte
te stellen. Na staking om welke reden dan ook dient deze binnen twee weken te zijn ingehaald
maar dient uiterlijk voor het einde van de laatste speelronde gespeeld te zijn. Men speelt de
wedstrijd verder met de stand van de wedstrijd welke gestaakt is geworden. Deze stand moet op de
dag van de staking telefonisch en schriftelijk d.m.v. het wedstrijdformulier aan het secretariaat
worden doorgegeven. De stakende partij dient contact op te nemen met de tegenstander om een
nieuwe dag te bepalen (conform art 6 sub n) en deze door te geven aan het secretariaat.
6. u De wedstrijd dient tevens met dezelfde samenstelling van spelers gespeeld te worden.
6. v Er mogen maximaal maar 3 wedstrijden per team verplaatst worden per lopende competitie,
indien deze regel wordt overschreden kan er uittreding uit de competitie volgen.
6. w Indien een team welke niet ten laatste 20.30 respectievelijk 21.00 uur met minimaal 4 gerechtigde
spelers gedurende de laatste 2 wedstrijdronden krijgt een reglementaire sanctie opgelegd, tevens worden
er 3 punten in mindering gebracht, het aanwezige team wint deze wedstrijd.